Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r. ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19, dokumenty takie jak:

- świadectwa kierowców
- licencje transportowe

które utraciłyby ważność w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. zachowują ważność z mocy prawa na kolejne 10 miesięcy, liczonych od dnia następnego po dniu określonym jako ostatni dzień obowiązywania uprawnienia na dokumencie.

Dotyczy to tylko uprawnień, których data ważności, zgodnie z treścią dokumentu kończyłaby się w tym okresie tj. między 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r.

To samo rozporządzenie pozwala na przedłużenie:

- o okres 10 miesięcy świadectwa kwalifikacji zawodowej, których termin upłynąłby pomiędzy 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r.. Świadectwa kwalifikacji zawodowej odpowiednio zachowują ważność.

- o okres 10 miesięcy ważność oznakowania dokumentów zharmonizowanym kodem unijnym „95”, których termin upłynąłby pomiędzy 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r. uznaje się za przedłużoną.

- o okres 10 miesięcy prawa jazdy/karta kwalifikacji zawodowej, których termin upłynąłby pomiędzy 01.09.2020 r. a 30.06.2021 r.. Prawo jazdy/karta kwalifikacji zawodowej odpowiednio zachowuje ważność.
Autostrada, Tachoplus - ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców. Zdjęcie by Pexels

Czy starsze dokumenty również zostaną automatycznie przedłużone?


Niestety nie dotyczy to uprawnień, których okres ważności został już przedłużony na mocy wcześniejszego rozporządzenia 2020/698 (szkoleń okresowych, kodu 95, prawa jazdy). Rozporządzenie 2020/698 dotyczyło przedłużenia ważności uprawnień, które wygasłyby między 01.03.2020 r. a 31.08.2020 r. Zatem jeżeli np. licencja/kod 95 /prawo jazdy utraciłaby ważność np. 1 sierpnia 2020 r. to jej ważność zostaje przedłużona do 1 lutego 2021 r., na mocy jedynie art. 7 ust. 1 lub 8 ust. 1 rozporządzenia 2020/698.
Nie wliczamy do tego okresu jeszcze dodatkowych 10 miesięcy od 1 lutego 2021 r.
Terminy, które zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/698 upłynęłyby w okresie między 1 września 2020 r. a 30 czerwca 2021 r., uznaje się za przedłużone o okres sześciu miesięcy lub do dnia 1 lipca 2021 r. w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Co ze złożonymi już wnioskami?


Jeżeli przewoźnik złożył wniosek o przedłużenie uprawnień, których ważność zgodnie z datą widniejącą na dokumencie upływałaby między 01.09.2020r. a 30.06.2021 r., a wniosek taki nie zostanie rozpoznany poprzez wydanie decyzji administracyjnej do dnia 6 marca 2021 r., to datą kontynuacji uprawnień wskazaną na nowej decyzji administracyjnej będzie następny dzień po upływie 10 miesięcy od dnia wskazanego na wcześniejszej decyzji.
Przykładowo, gdy na licencji wspólnotowej/świadectwa kierowcy datą końcową ważności uprawnień jest dzień 30 marca 2021 r., to pierwszym dniem przedłużenia uprawnień w nowej decyzji będzie dzień 31 stycznia 2022 r., a nie dzień 31 marca 2021 r. W okresie od 31 marca 2021 r. do 30 stycznia 2022 r. dojdzie do przedłużenia ww. uprawnień z mocy prawa i dlatego za ten okres nie wydaje się uprawnień w drodze decyzji administracyjnych. Jeżeli przewoźnik złoży wniosek o przedłużenie uprawnień po wejściu w życie rozporządzenia 2021/267 organ postąpi analogicznie jak w opisanej powyżej sytuacji.
Niezależnie od powyższego przewoźnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiocie przedłużenia uprawnień, jeżeli uzna, że może tego dokonać w okresie późniejszym. Wówczas organ umorzy postępowanie administracyjne na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
W takiej sytuacji przewoźnik będzie mógł złożyć ponownie wniosek w okresie późniejszym (zgodnie z utrwaloną praktyką jest to okres ok. 3 miesięcy przed upływem ważności uprawnień, do którego to terminu ważności należy doliczyć okres 10 miesięcy, na jaki ważność uprawnień została przedłużona z mocy prawa rozporządzeniem 2021/267).

Przedłużenie terminów z wyjątkami


Polska nie przystąpiła w całości do rozporządzenia UE, co znaczy, że przedłużeń nie można stosować do następujących przepisów:

1. Regularnych przeglądów tachografów stosowanych w transporcie drogowym.
2. Terminów okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.
3. Ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego.

Zgodnie z powyższym trzeba pilnować i dokonać odpowiedniego badania/przeglądu w wyznaczonym wcześniej terminie.

Czy przedłużenie terminów dotyczy całej Unii, czy tylko wybranych krajów?


Przedłużenie dotyczy całej Unii, natomiast niektóre kraje (takie jak Polska czy Słowenia) zadecydowały o niestosowaniu niektórych odstępstw dot. terminów. W takiej sytuacji odpowiednich terminów muszą pilnować wyłącznie te firmy, które są zarejestrowane w danym kraju.

Dla przykładu: Polski przewoźnik stosuje się do przepisów polskich dot. przeglądu pojazdu, ale przewoźnik niemiecki na terenie Polski już nie (może mieć przegląd po terminie, bo Niemcy pozwalają u siebie na takie ustępstwo). Zgodnie z rozporządzeniem UE 2021/267 państwa członkowskie które zdecydowało o niestosowaniu odstępstw dot. terminów u siebie, nie mogą utrudniać działalności transgranicznej przewoźnikom z krajów które z takich odstępstw skorzystały.

Licencja transportowa i inne dokumenty – z nami to proste!


Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wyrabianiu licencji transportowej i wypisów z zezwolenia, lub świadectw kierowców, albo po prostu nie mają czasu na dodatkową ‘’papierologię’’, to zapraszamy do współpracy. Pomożemy na każdym etapie przygotowania czy składania wniosków, lub zrobimy to za Państwa.

Linki do strony GITD:
https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/komunikaty/komunikaty-btm/news/informacja-10-2021/


Źródło:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16 lutego 2021 r.


Masz jakieś uwagi co do tekstu? Nie zgadzasz się z czymś, lub znalazłeś błąd? Napisz do nas maila: biuro@tachoplus.pl, dziękujemy!

Skontaktuj się z nami


Zadzwoń na nr 459 580 850 lub napisz na email: biuro@tachoplus.pl


Dołącz do nas na Facebooku


Polityka prywatności